วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

สพฐ.แจ้งมาตรการป้องกันโควิด19

18 เม.ย. 2021
762

แนวทางป้องกัน โควิท 19 สพฐ.

สพฐ.แจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 วันที่ 14 เมษายน 2564 ปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

1. ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานและที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการบริหารในการปฏิบัติงานทุกชนิดโดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรโรงเรียนมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมดโดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

2. ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานและที่พักอาศัยรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

3. ให้หน่วยงานในสังกัดเลื่อนการจัดประชุมการฝึกอบรมหรือการสัมมนาต่างๆออกไปก่อนเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. ให้สถานศึกษาในสังกัดงดจัดการเรียนการสอนและงดการจัดกิจกรรมใดๆที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน

5. กรณีรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์หากจำเป็นต้องมีการสอบการสัมภาษณ์จะต้องดำเนินการตามมาตรการ ระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดและให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

6. ในการปฏิบัติราชการณสถานที่ทำงานให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกนายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรวจวัดอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมือลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรทั้งนี้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ที่มา สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หนีวิกฤตโควิด19
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ดาวน์โหลด เอกสารแนะแนวการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563