นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

๑) การมีส่วนร่วม โดยการปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน
มีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
๒) การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัต และความสนใจ
ของแต่ละบุคคล
๓) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความ
เหสื่อมล้ำทางการศึกษา
๔) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง
มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยัง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 —> ดาวน์โหลด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *