วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

Individual Development Plan: ID PLAN แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา………………….

  1. ผลที่เกิดด้านผู้เรียน

– ผลสัมฤทธิ์
– การอ่านออกเขียนได้
– รางวัล
– อื่น ๆ

   2.  ผลที่เกิดด้านตนเอง

– ได้รับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา
– ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
– มีคุณธรรม จริยธรรม

  3.  ผลที่เกิดด้านสถานศึกษา

– โรงเรียนได้รับรางวัล
– ผ่านการประเมินของ สมศ.
– อื่น ๆ (ระบุ)

   4.  ผลที่เกิดด้านชุมชน

– ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
– ความร่วมมือ
– ชื่อเสียง
– ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ
– อื่น ๆ (ระบุ)

ดาวน์โหลดไฟล์ Word-แบบแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-Plan

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]