วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.ซื่อสัตย์ สุจริต

3.มีวินัย รับผิดชอบ

4.ใฝ่เรียนรู้

5.อยู่อย่างพอเพียง

6.มุ่งมั่นในการ ทำงาน

7.รักความเป็นไทย

8.มีจิตสาธารณะ


เกณฑ์การให้คะแนน

                  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ                       ให้   3   คะแนน

                  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง                        ให้   2   คะแนน

                  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                                           ให้   1   คะแนน


ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.3]