วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ  แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  ตลอดจนการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย หลังจากที่ผู้เรียนได้หัวข้อเรื่องกว้าง ๆ ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าแล้วขั้นตอนต่อไปคือ  ศึกษาแหล่งข้อมูล  หาความรู้เพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยผู้ทำโครงงานจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล  รวมทั้งบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่จะกำหนดขอบข่ายของเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และได้ความรู้ในเรื่องที่จะทำการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นจนสามารถออกแบบ และวางแผนดำเนินการทำโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้  ผู้ทำโครงงานจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  เช่น  ห้องสมุด  สถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เช่น  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไหม  แหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ  เกษตรที่สูงอำเภอด่านซ้าย  หน่วยพิทักษ์ป่าไม้  ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น  ในการเข้าไปใช้แหล่งค้นคว้านอกสถานที่ควรให้ที่ปรึกษา ช่วยติดต่อขอใช้บริการล่วงหน้า  เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้สถานที่นั้น ๆ  ด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]