ID Plan คืออะไร

ID Plan ย่อมาจาก Individual Development Plan

ID Plan ย่อมาจาก Individual Development Plan หมายถึง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง ทำให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว20/2560), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลงวันที่10 ต.ค. 60 ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

หลักเกณฑ์ฯ ว 22/2560 ข้อ 1. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้ครูลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลักไม่ทราบว่าในข้อนี้สถานศึกษาได้คำนึงถึงหรือไม่ ส่วนใหญ่จากการสอบถามสถานศึกษาให้ครูเลือกเองตามที่ชอบในภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรจึงขาดหายไปผลสุดท้ายต่างคนต่างทำก็กลับมาเหมือนเดิม

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ครูต้องประเมินตนเอง โดยประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 2 นำผลการประเมินที่ได้มาประมวลเขียนเป็นแผนพัฒนาตนเอง เพื่อขออนุมัติใช้แผนพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 3 หลังจากจองหลักสูตรอบรมแล้ว ให้เขียนอธิบายว่า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรนั้น คาดหวังผลสำเร็จจากการอบรมอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเข้ารับการอบรม

เรื่องนี้ผู้บริหารสถานศึกษาท่านทราบหรือไม่ว่าครูต้อง เขียนแผนพัฒนาตนเองและครูทราบหรือไม่ว่าจะต้องเขียนแผนพัฒนาตนเอง มันเป็นเรื่องใหม่ครับต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างก่อนที่จะเสียโอกาสนี้ไป หรือไปอบรมคูปองแบบไม่มีเป้าหมายเขาให้ไปก็ไปตามสิทธิพึงได้ แต่เมื่อกลับจากการไปพัฒนาตนเองมาไม่ได้นำอะไรมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลยเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณชาติแบบฟรีๆ


แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)ID Plan ย่อมาจาก Individual  Development  Plan 

       แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based  Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน  ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง  โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถ           ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

       ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

       สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และ

        สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ ID Plan

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *