วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

รายละเอียดย่อ

เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นวัตกรรมสื่อการสอน 

            เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน

• ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์

• แบบฝึก/ชุดฝึก

• ชุดการเรียน

• ชุดการสอน

• เอกสารประกอบการสอน

• บทเรียนสำเร็จรูป

• บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

• วิดิทัศน์

• เกมนิทานการ์ตูน

• สื่อประสม

• รูปแบบ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

• รูปแบบการจัดการเรียนรู้

• รูปแบบการเรียนรู้

• เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

• เทคนิคการปรับพฤติกรรม

• การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

• การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

• การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

• การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

• การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฯลฯ

• การจำแนกประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างนวัตกรรม

• คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction)

• มัลติมีเดีย (Multimedia)

• การประชุมทางไกล (Tele Conference)

• วีดีทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video)

• บทเรียนสำเร็จรูป (Programed Instruction)

• เครื่องช่วยสอน(Teaching Machine)

• วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV)

• ชุดการสอน (Learning Packages)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
ดวงภร โจมรัมย์ เมื่อ 03/04/2021 20:38

สนใจนวัตกรรมเพื่อมาศึกษา

เลือกดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ครับผม