วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การเคลื่อนที่ของสารเข้าและออกจากเซลล์ จำนวน 2 คาบ (100 นาที)
วันที่ ……………………………. โรงเรียน เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม. 1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้

1. ทดลอง อภิปรายผล และอธิบายความหมายของการแพร่และออสโมซิส
2. บอกความแตกต่างของการแพร่และออสโมซิส
3. ยกตัวอย่างการแพร่และการออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

2. จุดประสงการเรียนรู้

ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)

ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและบอกความแตกต่างของการแพร่และออสโมซิส รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับการแพร่และออสโมซิส

ด้านคุณลักษณะ (A)

ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนและการทำกิจกรรมฝึกทักษะ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการสอน

ที่มา https://www.learneducation.co.th/แผนการสอน-สำหรับครู/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น