วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย

1.  บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ

            1.  ADA  AUGUSTA                             2.  HERMAN  HOLLERITH

            3.  CHARLES  BABBAGE                     4.  BLAISE  PASCAL

2.  บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ

            1.  ADA  AUGUSTA                             2.  HERMAN  HOLLERITH

            3.  CHARLES  BABBAGE                     4.  BLAISE  PASCAL

3.  โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นคนชาติใด

            1.  อเมริกา                                             2.  แคนาดา

            3.  อังกฤษ                                             4.  เยอรมัน

4.  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีแนวคิดในการสร้างมาจากใคร

            1.  ADA  AUGUSTA                             2.  JOHN  NAPIER

            3.  CHARLES  BABBAGE                     4.  JOHN  MAUCHLY

5.  ใครคือผู้ประดิษฐ์ตาราง Logarithms

            1.  ADA  AUGUSTA                             2.  JOHN  NAPIER

            3.  CHARLES  BABBAGE                     4.  JOHN  MAUCHLY

6.  ใครคือผู้ประดิษฐ์เครื่อง Difference Engine

            1.  ADA  AUGUSTA                             2. HERMAN  HOLLERITH

            3.  CHARLES  BABBAGE                     4.  JOHN  MAUCHLY

7.  ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก คือ

            1. ADA  AUGUSTA  และ CHARLES  BABBAGE

            2. JOHN  NAPIER  และ  HOWARD  AIKEN

            3. JOHN  MAUCHLY  และ  PRESPER  ECKERT

            4. BLAISE  PASCAL  และ HERMAN  HOLLERITH

8.  WILLIAM  OUGHTRED  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ประดิษฐ์

            1.  ลูกคิด                                               2.  สไลด์รูล

            3.  เครื่องหาผลต่าง                                 4.  ลอการิทึม

9.  “Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)” คือ

            1.  MARK  I                                          2.  MARK II

            3.  ENIAC                                             4.  EDVAC

10.  เครื่องคำนวณอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก คือ

            1.  MARK  I                                          2.  MARK  II

            3.  ENIAC                                             4.  EDVAC

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรก คือ

            1.  MARK I                                           2.  MARK  II

            3.  ENIAC                                             4.  EDVAC

12.  เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกนำมาใช้กับงานด้านใด

            1.  ด้านธุรกิจ                                          2.  ด้านการทหาร

            3.  ด้านการแพทย์                                   4.  ด้านการศึกษา

13.  UNIVAC I  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำมาใช้ด้านใด

            1.  ด้านธุรกิจ                                          2.  ด้านการทหาร

            3.  ด้านการแพทย์                                   4.  ด้านการศึกษา

14.  ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคคอมพิวเตอร์ยุคใด

            1.  SECOND  GENERATION                 2.  THIRD GENERATION

            3.  FORTH GENERATION                    4.  FIFTH GENERATION

15.  ข้อใดเป็นหน่วยวัดความเร็วการทำงานของคอมพิวเตอร์

            1.  Nanosecond                                      2.  Minisecond

            3.  Pacosecond                                       4.  Microsecond

16.  เราสามารถแยกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะใด

            1.  ตามวิธีการ  Process                            2.  ตามขนาดของโปรแกรม

            3.  ตามราคาของเครื่อง                            4.  ตามความเร็วของเครื่อง

17.  ผู้ประดิษฐ์เครื่อง  UNIVAC I  เป็นคนชาติใด

            1.  อเมริกา                                             2.  อังกฤษ

            3.  เยอรมัน                                             4.  ออสเตรเลีย

18.  IBM  มาจากคำว่า

            1.  International Business Machines Corporation

            2.  International Busy Machines Cooperation

            3.  International Business Microcomputer

            4.  International Business Microcomputer

19.  ข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์มีความสามารถแตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์

            1.  จำ                                                    2.  คิด

            3.  เขียน                                                4.  อ่าน

20.  หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์ เทียบได้กับส่วนใดของมนุษย์

            1.  สมอง                                               2.  เส้นประสาท

            3.  หัวใจ                                                4.  เส้นเลือด

21.  อวัยวะส่วนใดต่อไปนี้เปรียบได้กับการรับของมูลของคอมพิวเตอร์

            1.  ปาก                                                  2.  หัวใจ

            3.  สมอง                                               4.  หู

22.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่มนุษย์นำมาช่วยในการคำนวณ

            1.  ไม้                                                    2.  ตารางลอกการิธึม

            3.  ลูกคิด                                               4.  เครื่องตวง

23.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เริ่มนิยมใช้ตั้งแต่ยุคใด

            1.  SECOND  GENERATION                 2.  THIRD GENERATION

            3.  FORTH GENERATION                    4.  FIFTH GENERATION

24.  ประเทศไทย ได้นำคอมพิวเตอร์มาติดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ

            1.  พ.ศ. 2504                                         2.  พ.ศ. 2505

            3.  พ.ศ. 2506                                         4.  พ.ศ. 2510

25.  ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ คือ

            1.  Input, Process, Output

            2.  OS, CPM, DOS

            3.  Hardware, Software, Peopleware, Data

            4.  Transistor, IC, VLSI

26.  การส่งผ่านข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นแบบใด

            1.  Digital                                              2.  Laser

            3.  Analog                                             4.  Modem

27.  “ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 41 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดกาญจนบุรี”  ใช้การทำงานตามข้อใด

            1.  Digital                                              2. Analog

            3.  Memory                                           4.  Modem

28.  สไรด์รูล (Slide Rule) เป็นตัวอย่างของการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบใด

            1.  Digital                                              2. Analog

            3.  Memory                                           4.  Modem

29.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล คือ

            1.  CPU                                                 2.  KEYBOARD

            3.  DISK                                               4.  MONITOR

30.  การฝากถอนเงินด้วยเครื่อง Automatic Teller Machine เป็นการประมวลผลแบบใด

            1.  ประมวลผลแบบสำรองข้อมูล              2.  ประมวลผลแบบแบทซ์

            3.  ประมวลผลแบบกลุ่ม                          4.  ประมวลผลแบบออนไลน์

31.  ข้อใดถูกต้องและสัมพันธ์กันที่สุด

            1.  Lotus – Reset – Rom                                       2.  Disk – Software – Hardware

            3.  Mainframe – Microcomputer – Minicomputer    4.  Mainframe – Minicomputer – Microcomputer

32.  Personal Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด

            1.  Mainframe                                        2.  Minicomputer

            3.  Microcomputer                                  4.  Special Computer

33.  เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดที่เรียกว่า “Mainframe” มีหน่วยความจำเท่าไร

            1.  1 MB ขึ้นไป                                      2.  64 KB

            3.  ต่ำกว่า 64 KB                                    3.  0.5 MB

34.  Bit ย่อมาจากคำว่า

            1.  Bitary                                               2.  Binary Digit

            3.  Bitary Bigit                                       4.  Binary Digital

35.  RAM มาจากคำว่า

            1.  Read Access Memory                        2.  Read – Add Memory

            2.  Read Application Memory                  4.  Random Access Memory

36.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหน่วยความจำ

            1.  ROM                                                2.  RAM

            3.  PROMPT                                         4.  EPROM

37.  ALU หมายถึง

            1.  Add Logical Unit                               2.  Analog Logical Unit

            3.  Arithmetic and Logical Unit               4.  Analytical and Large-Scale Unit

38.  หน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถบันทึกเพิ่มเติมแก้ไขได้ คือ

            1.  TERMINAL                                     2.  BIT

            3.  ROM                                                4.  RAM

39.  หน่วยความจำแบบใด เมื่อปิดสวิทซ์แล้วข้อมูลจะหายไปถ้าไม่ทำการ SAVE ข้อมูลไว้

            1.  CD-ROM                                         2.  EPROM

            3.  RAM                                                4.  ROM

40.  ส่วนใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง

            1.  INPUT/OUTPUT  UNIT                    2.  MEMORY  UNIT

            3.  ARITHMETIC  UNIT                        4.  LOGICAL  UNIT

41.  คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับงานประเภทใด

            1.  งานที่ต้องการความถูกต้องสูง              2.  งานที่ต้องการความรวดเร็วมาก

            3.  งานที่มีเงื่อนไขการตัดสินใจไม่แน่นอน 4.  งานที่มีปริมาณมาก

42.  ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เรียกว่า

            1.  Statement                                         2.  Program

            3.  Compilier                                         4.  Command

43.  ภาษาใดที่เครื่องสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที

            1.  BASIC  LANGUAGE                        2.  RPG LANGUAGE

            3.  MACHINE LANGUAGE                   4.  PL/1 LANGUAGE

44.  ผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คือ

            1.  ข้อนิเทศ                                            2.  รายงาน

            3.  ข้อมูล                                               4.  สารสนเทศ

45.  หน่วยความจำชนิดใดสามารถเรียกใช้ได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้

            1.  ROM                                                2.  RAM

            3.  EPROM                                           4.  PROM

46.  ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน เพื่อนำไปเขียนโปรแกรม คือ

            1.  USER                                               2.  Operator

            3.  System Analysist                               4.  Data Entry

47.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นโปรแกรมภาษา

            1.  LOTUS 1-2-3                                    2.  DBASE  III  plus

            3.  FORTRAN                                       4.  FOX  BASE

48.  ข้อใดเป็นขนาดของแผ่น  Diskette  ที่ถูกต้อง

            1.  3.25 นิ้ว                                            2.  5.30 นิ้ว

            3.  5.25 นิ้ว                                            4.  3.00 นิ้ว

49.  PACKAGE  ในส่วนของคอมพิวเตอร์ คือ

            1.  กล่อง                                                2.  โปรแกรมภาษา

            3.  บรรจุภัณฑ์                                        4.  โปรแกรมสำเร็จรูป

50.  การประมวลผลข้อมูลที่หน่วยศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็มีการประมวลผลข้อมูลตามหน่วยงานต่าง ๆ

        ด้วย จัดเป็นโครงสร้างการประมวลผลแบบใด

            1.  โครงสร้างแบบศูนย์รวม                      2.  โครงสร้างแบบผสม

            3.   โครงสร้างแบบรวม                           4.  โครงสร้างแบบกระจาย

51.  Diskette  จัดเป็นสื่อประเภทใด

            1.  I/O  MEDIA                                      2.  INPUT  MEDIA

            3.  OUTPUT  MEDIA                            4.  OS  MEDIA

52.  ข้อใดเป็น PACKAGE ในคอมพิวเตอร์

            1.  WINDOWS                                      2.  PL/1

            3.  ASCII                                              4.  BASIC

53.  ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คือ

            1.  UNIX                                               2.  DOS

            3.  IBM/PC                                            4.  COMPAQ

54.  สื่อบันทึกข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

            1.  Diskette  3.5 นิ้ว                                2.  Memory

            3. Diskette  5.25 นิ้ว                                4.  Harddisk

55.  ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด

            1.  มือ – ซีพียู                                          2.  ปาก – จอภาพ

            3.  หู – จอภาพ                                        4.  ตา – จอภาพ

56.  ข้อใดเปรียบได้กับสมองของมนุษย์

            1.  หน่วยตรรกคณิตศาสตร์                      2.  หน่วยแสดงผล

            3.  หน่วยรับข้อมูล                                  4.  ถูกทุกข้อ

57.  “ROM” มาจาก

            1.  Read Only Memory                           2.  Random Only Memory

            3.  Ram Only Memory                            4.  Read Output Memory

58.  ข้อใดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ใช้บอกขนาดของซีพียู

            1.  MHz                                                2.  INTEL

            3.  BIT                                                  4.  BYTE

59.  ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด

            1.  80486 DX2 – AMD                            2.  486 DLC – INTEL

            3.  PENTUIM – INTEL                           4.  386 DXL – CYRIX

60.  ซีพียู  PENTUIM  มีขนาดของซีพียูเท่าไร

            1.  16 บิท                                              2.  32 บิท

            3.  64 บิท                                              4.  86 บิท

61.  โปรแกรมภาษาเมื่อผ่านขั้นตอนการ Compiler แล้วเรียกว่า

            1.  Output Program                                 2.  InStall Program

            3.  Object Program                                 4.  Detailed Program

62.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล

            1.  จอภาพ                                             2.  เครื่องอ่านบัตรเจาะรู

            3.  เครื่องพิมพ์                                        4.  เครื่องเขียนกราฟ

63.  จอภาพ (MONITOR) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

            1.  CRT                                                 2.  CTR

            3.  CTA                                                 4.  CRA

64.  จอภาพแบบ SVGA จะมีความละเอียดเท่าไร

            1.  1024  x 768 จุด                                  2.  1024 x 1024 จุด

            3.  1024  x 1280 จุด                                4.  1024 x 800 จุด

65.  ข้อสรุปและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สั่งจะแสดงผลเมื่อผู้ใช้ปฏิบัติอย่างไร

            1.  กดปุ่ม ESC                                       2.  กดปุ่ม ENTER

            3.  กดปุ่ม SPACE  BAR                          4.  กดปุ่ม NUM  LOCK

66.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล

            1.  MONITOR                                       2.  MOUSE

            3.  CPU                                                 4.  PRINTER

67.  DISKETTE ขนาด 5.25 นิ้ว มีความจุเท่าไร

            1.  1.44 MB                                           2.  1.4 MB

            3.  5.25 MB                                           4.  1.2 MB

68.  DOS มาจากคำว่า

            1.  DISK  OPENED  SYSTEM                2.  DISK  OPERATING  SPECIAL

            3.  DISK  OPERAATING  SOFTWARE  4.  DISK  OPERATING  SYSTEM

69.  ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานที่เรียกว่า BOOT เครื่อง

            1.  INSERT                                           2.  CTRL – ALT – DEL

            3.  PROCESS                                        4.  ESC

70.  จำนวนปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) มาตรฐานมีจำนวนเท่าไร

            1.  99 KEYS                                          2.  100 KEYS

            3.  101 KEYS                                        4.  110 KEYS

71.  ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด

            1.  SPACE  BAR                                    2.  ENTER

            3.  NUM  LOCK                                                4.  CAPS  LOCK

72.  ข้อใดเป็นคำแปลของศัพท์ Globalization ในพจนานุกรม

            1.  โลกานวัต                                          2.  โลกาภิวัติ

            3.  โลกานุวัต                                          4.  โลกาอภิวัติ

73.  สิ่งที่ต้องทำก่อนทุกครั้งเมื่อซื้อแผ่นดิสก์เก็ตใหม่

            1.  COPY ไฟล์ปฏิบัติการ                        2.  TYPE ไฟล์ปฏิบัติการ

            3.  FORMAT                                         4.  CHKDSK

74.  ข้อใดเป็น  Application Program

            1.  SPSS                                                2.  LAN

            3.  UPS                                                 4.  UNIX

75.  “GIGO” มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด

            1.  DATA                                              2.  PROGRAM

            3.  HARDWARE                                   4.  LOGO  COMPUTER

76.  “สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง” จัดเป็น

            1.  HARDWARE                                   2.  SOFTWARE

            3.  INFORMATION                               4.  PEOPLEWARE

77.  การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด

            1.  Primary Data                                     2.  Secondary Data

            3.  Third Data                                        4.  Last Data

78.  “นักศึกษาไปขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรภายในกรุงเทพมหานครจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ”

        เป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด

            1.  Primary Data                                     2.  Secondary Data

            3.  Third Data                                        4.  Last Data

79.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

            1.  ความรวดเร็ว                                     2.  ความแม่นยำ

            3.  การรวบรวม                                      4.  ความถูกต้อง

80.  “บริษัท A & B จะทำการประมวลผลข้อมูลของลูกค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง” เป็นการประมวลผลแบบใด

            1.  Batch Processing                               2.  On-Line Processing

            3.  Direct Processing                               4.  Off-Line Processing

81.  การ Format Disk มีจุดประสงค์เพื่อ

            1.  ทำให้แผ่น Diskette มีความจุในการเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

            2.  การจัดเก็บข้อมูลลง Diskette

            3.  การทำความสะอาด (ล้าง) แผ่น Diskette

            4.  การจัดรูปแบบการบันทึกจัด TRACK จัด SECTOR

82.  ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ RESET

            1.  CTRL + C                                        2.  CTRL + SCROLL + LOCK

            3.  CTRL + ALT + DEL                         4.  CTRL + SHIFT

83.  ภาษาสั่งงานใดที่คล้ายภาษาเครื่องมากที่สุด

            1.  Assembly Language                           2.  Cobol Language

            3.  Fortran Language                              4.  RPG Language

84.  ข้อใดถูกต้องที่สุด

            1.  การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม

            2.  การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม, การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน

            3.  การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม

            4.  การทดสอบโปรแกรม, การเขียนโปรแกรม, การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน

85.  “ผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานในระบบงานอย่างกว้าง ๆ แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาว่าประมวล

        ผลทางใด การประมวลผลใช้อุปกรณ์ใด และผลลัพธ์แสดงทางอุปกรณ์ใด” เป็นการทำงานของ

            1.  ผังงานละเอียด                                   2.  ผังงานระบบ

            3.  ผังงานโปรแกรม                                4.  ถูกทุกข้อ

86.  “ผังงานที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน เป็นผังงานที่เขียนขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการเขียน

       โปรแกรม” เป็นการทำงานของ

            1.  Program Flowchart                            2.  System Flowchart

            3.  Control Flowchart                              4.  ถูกทุกข้อ

87.  อุปกรณ์ที่นำมาใช้ช่วยในการเขียนผังงาน คือ

            1.  Template                                          2.  Connector

            3.  Flowchart                                         4.  Platechart

91.  ข้อใดเป็นการทำงานของ WARM BOOT

            1.  Ctrl + Del                                         2.  Ctrl + C

            3.  Ctrl + Alt + Del                                 4.  Ctrl + Scroll Lock

92.  Diskette ขนาด 3.5 นิ้ว แบบ DS/HS หมายถึง ข้อใด

            1.  High Dond                                        2.  Double Size

            3.  Double Side High Density                  4.  Disk Side High Density

93.  อุปกรณ์เก็บข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

            1.  Harddisk                                           2.  Superdisk

            3.  CPU                                                 4.  Memory

94.  ข้อใดเป็นลักษณะของ Diskette ที่อ่าน – เขียนได้หน้าเดียว

            1.  DS               2.  SS                           3.  MB                            4.  KB

95.  “การสร้างและจัด Track กับ Sector ให้กับ Diskette ก่อนการนำแผ่นไปใช้งาน” เป็นหน้าที่ของคำสั่งใด

            1.  FORMAT                                        2.  FOMAT

            3.  DISKCOM                                       4.  CHKDSK

96.  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายในของระบบ DOS

            1.  DISKCOM                                       2.  DISKCOPY

            3.  DIR                                                  4.  CHKDSK

97. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายนอกของระบบ DOS

            1.  DISKCOM                                       2.  FORMAT

            3.  DEL                                                 4.  REN

98.  เมื่อต้องการ  Change Drive จาก  C  ไป  A  ควรใช้คำสั่งดัง

            1.  A:C:                                                 2.  A:\>C:A:

            3.  C:\>A:                                              4.  C:\>A:C:

99.  ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบว่าใน  Drive  C  ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ข้อมูล  STUDY.DOC หรือไม่

       ควรใช้คำสั่งใด

            1.  CHKDSK                                         2.  DISKCOPY

            3.  DIRECTORY                                   3.  DISKCOM

100.  เครื่องคอมพิวเตอร์จะโหลด (Load) DOS  ลงในหน่วยความจำประเภทใด

            1.  ROM                                                2.  RAM

            3.  EPROM                                           4.  PROM

101.  ถ้าต้องการทำสำเนาไฟล์ทุกไฟล์ที่มีส่วนขยาย  .DOC  จาก Drive  B  ไปไว้ที่  Drive  A  คำสั่งข้อใด

         เหมาะสมที่สุด

            1. A:\>COPY *.* B:                               2. B:\>COPY DOC.* A:

            3. B:\>COPY *.DOC A:                         4. B:\>DISKCOPY A:

102.  ข้อใดเป็นวิธีการลบไฟล์จากแผ่น Diskette ทุกไฟล์

            1.  DEL *.DOC                                      2.  FORMAT

            3.  ERASE *.DOC                                 4.  DEL DOC.*

103.  คำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์

            1.  RENAME                                         2.  CHANGE

            3.  TYPE                                               4.  PRN

104.  การใช้คำสั่ง  FORMAT  เพื่อให้สามารถ  BOOT  เครื่องได้  ควรใช้พารามิเตอร์ใด

            1.  FORMAT/V                                     2.  FORMAT/4

            3.  FORMAT/S                                      4.  FORMAT/F

105.  การใช้คำสั่งใดต่อไปนี้ เมื่อใช้แล้วเครื่องจะ  FORMAT  แผ่นให้โดยไม่ต้องทำการ  FORMAT  แผ่นมาก่อน

            1.  DISKCOM                                       2.  DISKCOPY

            3.  CHKDSK                                         4.  COPY

106.  ก่อนผู้ใช้จะทำการ  Change Drive (CD)  ต้องผ่านขั้นตอนใดก่อน

            1.  RD                                                   2.  ND

            3.  MD                                                  4.  VD

107.  เมื่อต้องการออกจาก  SUB  DIRECTORY  ไปที่  DOS  ต้องใช้คำสั่งใด

            1.  RD\                                                  2.  MD:\

            3.  CD/                                                  4.  CD..

108.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ

            1.  เชื้อที่สามารถติดได้ทั้งคนและเครื่องคอมพิวเตอร์

            2.  ระบบปฏิบัติการต่อข้อมูล

            3.  โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น

            4.  เป็นชื่อที่ใช้เรียกเปรียบเทียบ ไม่มีผลกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

109.  ข้อใดเป็นชื่อของไวรัสคอมพิวเตอร์

            1.  DRAGONBALL                               2.  BOGUS

            3.  SAILORMOON                                4.  MICHELANGELO

110.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคและส่วนประกอบของ  ANALOG  และ  DIGITAL

            1.  Digitalis Computer                            2.  Hybrid Computer

            3.  General Computer                             4.  Special Computer

111.  คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำพูดของมนุษย์ โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้พูดเราเรียกว่า

            1.  Voice Technology                             2.  Voice Computer

            3.  Special Computer                              4.  Voice Recognition

112.  หน่วยวัดความจุของแผ่น Diskette คือ

            1.  Bit Per Inch                                       2.  Sector Per Inch

            3.  Disk Per Inch                                    4.  Track Per Inch

113.  ในปัจจุบันการส่งผ่านข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบใด

            1.  ANALOG                                         2.  DIGITAL

            3.  CD                                                   4.  DIRECT

114.  ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมจัดระบบ

            1.  UNIC                                               2.  DOS

            3.  CP/M                                              4.  OS

115.  การเรียงข้อมูลมีอะไรบ้าง

            1.  Sequential, Random, Index                 2.  Internal, External, Sorting

            3.  Firsta, Second, Third                          4.  ไม่มีข้อใดถูก

116.  BASIC ย่อมาจาก

            1.  Beginners All – purpose. Symbolic Instruction Code.

            2.  Beginner All – purpose. Symbolic.

            3.  Beginner All – parpose. Instuction code.

            4.  Beginner. All – purpose. Symbolic code.

117.  (145)8 = ( ? )10

            1.  87                                                    2.  95

            3.  101                                                  4.  71

118.  (EA)16 = ( ? )10

            1.  144                                                  2.  284

            3.  300                                                  4.  234

119.  (1101.111)2 = ( ? )10

            1.  13.5                                                 2.  13.625

            3.   13.875                                             4.  13.375

120.  (428)10 = ( ? )16

            1.  1AC                                                 2.  CAI

            3.  11012                                               3.  12101

เฉลย

1.(3)2.(1)3.(3)4.(3)5.(2)6.(3)7.(3)8.(2)
9.(1)10.(1)11.(3)12.(2)13.(1)14.(3)15.(4)16.(1)
17.(1)18.(1)19.(2)20.(1)21.(4)22.(3)23.(3)24.(3)
25.(3)26.(1)27.(2)28.(2)29.(4)30.(4)31.(4)32.(3)
33.(1)34.(2)35.(4)36.(3)37.(3)38.(3)39.(3)40.(1)
41.(3)42.(2)43.(3)44.(4)45.(1)46.(3)47.(3)48.(3)
49.(4)50.(2)51.(2)52.(1)53.(2)54.(4)55.(2)56.(1)
57.(1)58.(3)59.(3)60.(3)61.(3)62.(1)63.(1)64.(3)
65.(1)66.(2)67.(4)68.(4)69.(2)70.(3)71.(4)72.(2)
73.(3)74.(1)75.(1)76.(3)77.(1)78.(2)79.(3)80(1)
81.(4)82.(3)83.(1)84.(3)85.(2)86.(1)87.(1)88.(3)
89.(1)90.(1)91.(3)92.(3)93.(1)94.(2)95.(1)96.(3)
97.(2)98.(3)99.(3)100.(2)101.(3)102.(2)103.(1)104.(3)
105.(2)106.(3)107.(4)108.(3)109.(4)110.(2)111.(4)112.(4)
113.(2)114.(1)115.(2)116.(1)117.(3)118.(4)119.(3)120.(1)
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]