วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง)

1.  ข้อใดคือความหมายของงานช่าง

            ก.  งานพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อ  การขาย  การผลิต 

            ข.  งานพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง  การผลิต  การซ่อม

            ค.  งานพื้นฐานเกี่ยวกับการรับเหมา  การผลิต  การซ่อม 

            ง.  งานพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อ  การแลกเปลี่ยน  การซ่อม

2.  ข้อใดเป็นงานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม

            ก.  แบบบ้าน 

            ข.  แบบไฟฟ้า

            ค.  แบบงานโลหะ

            ง.  แบบเครื่องยนต์

3.  การทำเตียงนอนเป็นงานช่างไม้ประเภทใด

            ก.  งานไม้ทั่วไป

             ข.  งานไม้ก่อสร้าง

            ค.  งานไม้แกะสลัก

            ง.  งานไม้เฟอร์นิเจอร์

4.  การเทพื้นคอนกรีตเป็นงานประเภทใด

            ก.  งานปูนประณีต

            ข.  งานปูนสุขภัณฑ์

            ค.  งานปูนโครงสร้าง

ง.   งานปูนเฟอร์นิเจอร์

5. การทำโครงหลังคาเป็นงานโลหะประเภทใด

            ก.  งานหล่อโลหะ

            ข.  งานเชื่อมโลหะ

            ค.  งานเหล็กดัดขึ้นรูป
            ง.  งานเคาะขึ้นรูปโลหะ

6.  การซ่อมโทรทัศน์เป็นงานไฟฟ้าประเภทใด

            ก.  ไฟฟ้ากำลัง

            ข.  ไฟฟ้าในบ้าน

            ค.  อิเล็กทรอนิกส์
            ง.  ไฟฟ้าฝ่ายผลิต

7.  การขับรถยนต์เป็นงานช่างประเภทใด

            ก.  การควบคุมเครื่องยนต์

            ข.  การปรับแต่งเครื่องยนต์

            ค.  การตรวจซ่อมเครื่องยนต์

            ง.  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

8.  การเคลือบผิวชิ้นงานจะทำได้เมื่อใด

            ก.  ทำเมื่อไรก็ได้

            ข.  เป็นขั้นตอนแรกของการผลิตชิ้นงาน

            ค.  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตชิ้นงาน

            ง.   เป็นขั้นตอนรองสุดท้ายของการผลิตชิ้นงาน

9.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของช่างที่ดี

            ก.  มีความรอบรู้

            ข.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง

            ค.  มีไหวพริบเอาเปรียบลูกค้า
            ง.  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์

10.  คุณธรรมในข้อใดที่ช่างไม่ควรปฏิบัติ

            ก.  ความเพียร

            ข.   ความซื่อสัตย์

            ค.  ความพยาบาท

            ง.  ความขยันอดทน

เฉลย

1.  ข                 6.  ค

2.  ก                 7.  ก

3.  ง                  8.  ค

4.  ค                 9.  ค

 5.  ค                 10.  ค

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]