วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 มี.ค. 2021
827

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความซัดเจนในทางปฏิบัติ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหาร งานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดยในคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แสดงขั้นตอนกระบวนการย้ายข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตลอดจนรูปแบบและตัวอย่างคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เล่มนี้ เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้บุคลากรในสังกัดหรือ ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น มาตรฐานเดียวกัน

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]