วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     4.   บริหารงานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     5.   จัดทำและพัฒนางานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษา

     2.  จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษา

     3.  จัดทำรายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

     4.  รับเรื่องอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ    

     5.  รวบรวมและให้บริการด้านกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 

     6.  ดำเนินการขอรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วินัยและการรักษาวินัย คืออะไร
ความหมายของการรักษาวินัย Discipline เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในโรงเรียน
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ