งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     4.   บริหารงานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     5.   จัดทำและพัฒนางานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษา

     2.  จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษา

     3.  จัดทำรายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

     4.  รับเรื่องอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ    

     5.  รวบรวมและให้บริการด้านกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 

     6.  ดำเนินการขอรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *