งานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

งานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.  หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

     2.  เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.  กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

     4.  บริหารงานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

     5.  จัดทำและพัฒนางานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

     6.  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารบุคคล

     2.  รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารบุคคล

     3.  ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคล

     4.  ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคล

     5.   ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่เป็นของกลุ่มบริหารบุคคล

     6.  ตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคลที่ชำรุดประจำปีงบประมาณ

7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *