วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ข้อสอบหลังเรียนโปรแกรม paint 10 ข้อ พร้อมเฉลย

แบบฝึกทักษะ โปรแกรมเพ้นท์ (Paint)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
เรื่องเรียนรู้เบื้องต้นโปรแกรมเพ้นท์ (Paint)

คำชี้แจง

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
  คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
 2. ข้อสอบทุกข้อเป็นแบบเลือกตอบ แต่ละข้อมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบ
  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ

 1. ข้อใดคือคำสั่งออกจากโปรแกรมเพ้นท์
  ก. คลิกที่เมนู File แล้วคลิกที่ Exit
  ข. คลิกที่เมนู File แล้วคลิกที่ New
  ค. คลิกที่เมนู Home แล้วคลิกที่ Cut
 2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  ก. เราสามารถเปิดโปรแกรมเพ้นท์ได้ด้วยวิธีการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  ข. เราสามารถเปิดโปรแกรมเพ้นท์ได้โดยการเลือกโปรแกรมจากปุ่มสตาร์ท
  ค. เราสามารถเปิดโปรแกรมเพ้นได้โดยการคลิกขวาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วกดปุ่ม New
 3. หากภาพที่วาดมีขนาดใหญ่กว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรใช้แถบเครื่องมือใด
  ก. แถบเมนู (Menu Bar)
  ข. แถบเลื่อน (Scroll Bar)
  ค. แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
 4. ถ้าต้องการขยายดูภาพเพื่อดูรายละเอียดของภาพที่นักเรียนวาด ควรใช้งานเมนูใด
  ก. คลิกที่เมนู View แล้วคลิกเลือกZoom in
  ข. คลิกที่เมนู Home แล้วคลิกเลือกสัญลักษณ์ แว่นขยาย
  ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 5. สัญลักษณ์ A บนแถบเครื่องมือใช้สำหรับทำอะไร
  ก. พิมพ์ข้อความ
  ข. ใส่สีให้กับข้อความ
  ค. ระบายสีตัวอักษร
 6. ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรมเพ้นท์
  ก. เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์งานเอกสาร
  ข. เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิก
  ค. เป็นโปรแกรมสำหรับนำเสนอ
 7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมเพ้นท์
 • 8. แถบเครื่องมือที่ใช้สำหรับแสดงชื่อไฟล์งานที่เราทำการบันทึกคือข้อใด
  ก. แถบชื่อ (Title Bar)
  ข. แถบเลื่อน (Scroll Bar)
  ค. แถบเครื่องมือ (Tool Bar
 1. เมนูใดในโปรแกรมเพ้นท์ที่ใช้ส าหรับ
  จัดการกับไฟล์งาน เช่น การบันทึก
  การเปิดรูปภาพ
  ก. เมนู File
  ข. เมนู Home
  ค. เมนู View
 2. หากต้องการระบายสีรูปภาพในโปรแกรมจะต้องทำอย่างไร
  ก. คลิกเลือกเมนู Home แล้วเลือกเมนู Image
  ข. คลิกเลือกเมนู Home แล้วเลือกเมนู Color
  ค. คลิกเลือกเมนู View แล้วเลือก Display

เฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น