วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

ตามที่ข้าพเจ้า นายครูเชียงราย ดอทเน็ต ตำแหน่ง ครู โรงเรียนครูเชียงราย เลขที่ตำแหน่ง 1234 ได้รับคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 123/2564 เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ให้ไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเชียงราย  เลขที่ตำแหน่ง 456789 นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนครูเชียงราย ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
 2. ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 3. ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 4. ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ระดับมัธยมศึกษา
 5. ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ระดับมัธยมศึกษา
 6. ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) ผู้กำกับกองเนตรนารีสามัญ
  รุ่นใหญ่
 7. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
 8. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 10. หัวหน้างานงบประมาณ
 11. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน
 12. ครูประจำห้องพิเศษ ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา


แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 4.7]
1 ความคิดเห็น
เมธ เมื่อ 22/03/2021 09:59

เยี่ยมครับ