วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Excel

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดีเยี่ยม
ระดับ 2 ดี
ระดับ 1 ผ่านเกณฑ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์


Loading...