วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารเรียน

งานอาคารเรียน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารเรียน

ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน ปกครอง สั่งการ ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัย แจ้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สรุปผลและเสนอผลการปฏิบัติงานนักการประจำอาคาร ที่รับผิดชอบต่อหัวหน้างาน อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ประสานงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารเรียนความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่แก่ฝ่าย หรืองานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ

รายละเอียดของงาน
    1. ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารเรียน อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า
    2. ควบคุม ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน จัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
    3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และการปฏิบัติงานนักการ ประจำอาคาร
    4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]