วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

งานอนามัยโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานอนามัยโรงเรียน


ความรับผิดชอบ
        มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่นโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน และครู – อาจารย์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคติดต่อชนิด ต่าง ๆ การป้องกันการระบาดของโรค จัดให้มีเอกสารเผยแพร่ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานอนามัยโรงเรียน
1. วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ด้วยการ
2. ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด ร้านค้า จำหน่ายอาหารและตรวจสุขภาพแม่ค้าโรงอาหาร
3. จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง เพียงพอและรวดเร็ว
4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน พร้อม จัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งาน
5. จัดทำห้องปฐมพยาบาลให้สะอาดและพร้อมต่อการใช้งาน

รายละเอียดของงาน
1. วางแผน ดำเนินการ รายงานผลเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพกายสุขภาพจิต บุคลากรของ โรงเรียนดังนี้
1.1 จัดทำรายงานอุบัติเหตุเป็นรายเดือน และภายในหกเดือนเพื่อเสนอต่อโรงเรียน
1.2 ร่วมกิจกรรมเมื่อมีการอบรม อยู่ค่ายพักแรมหรือแข่งขัน
1.3 ร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียน และงานแนะแนวเกี่ยวกับการแก้ปัญหานักเรียน
1.4 ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด ร้านค้าจำหน่ายอาหาร และตรวจสุขภาพแม่ค้าโรงอาหาร
1.5 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบต่อรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.6 จัดกิจกรรมให้ครูอาจารย์ออกกำลังกาย อย่างเป็นกิจลักษณะ
2. จัดหา จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑ์ และจัดบุคลากรไว้ให้บริการแก่บุคคลของโรงเรียนอย่างเพียงพอและรวดเร็ว
3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดเก็บ ดูแลรักษาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้
4. ให้บริการสุขศึกษา และกิจกรรมในการรักษาคุณภาพแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงด้วยการ
4.1 ประสานกับกองอนามัยโรงเรียน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อขอความ อนุเคราะห์เกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย
4.2 เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน
4.3 ให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละเลิก อบายมุข แก่ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในการรักษาโรคบางชนิด และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]