วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

บันทึกข้อความรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

19 มี.ค. 2021
3202

บันทึกข้อความรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีการศึกษา 2554

ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………..ตำแหน่ง…………………………………. ได้ทำการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “……………………………………………………………..” ผลการวิจัยพบว่า ๑) นักเรียน ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณโจทย์ทางคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  2)  ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีผลต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  จึงขอรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียนรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

ดาวน์โหลดเอกสารจากลิ้งด้านล่าง     

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น