วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17

การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอนที่ 1 การมีวินัย 

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม    ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ    ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอ  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส่วนที่ 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 5]