แผนการสอนวิทยาการคำนวณ

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ

1. ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    
1.1 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
    1.2 การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
    1.3 การกำหนดสาระการเรียนรู้/หน่วยการเรียน
    1.4 การกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน
    1.5 การกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
    1.6 การกำหนดสื่อ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
2. องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้    
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้(ตัวชี้วัด)/ผลการเรียนรู้
    2.2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
    2.3 สาระการเรียนรู้
    2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    2.5 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
    2.6 กิจกรรมการเรียนรู้
3. ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น    
3.1 มีกิจกรรมส่งเสริม/บูรณาการตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากล

ดาวน์โหลดแผนการสอนวิทยาการคำนวณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *