การส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

แนวปฏิบัติ เรื่อง การส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน
การทำวิจัยในชั้นเรียน การเขียนและการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรโรงเรียน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การทำวิจัยในชั้นเรียน
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มุ่งแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรยนี้เป็นครั้ง ๆ ไป เป็นการวิจัยปัญหาของผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน เฉพาะชั้นเรียนนน ๆ โดยการศึกษาวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูลหรือพยายามดึงปัญหาในการเรียนการสอน ออกมาและแสวงหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
  2.1 กำหนดให้ครูผู้สอน รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง รวมอย่างน้อย 2 เรื่องต่อปีการศึกษา
  2.2 รูปแบบการรายงานวิจัย รายงานแบบเต็มรูป 5 บท หรือบทความทางวิชาการ(รายงานแบบย่อ) ตาม แบบฟอร์มที่กำหนดให้
  2.3 เอกสารที่ต้องส่งฝ่ายวิชาการมีดังนี้
  (1) รูปแบบเล่มรายงาน
  – มีองค์ประกอบครบตามแบบประเมิน
  – พิมพ์รูปเล่มรายงาน และเข้าเล่มให้เรียบร้อยสวยงาม จำนวน 1 เล่ม
  – ผู้นิเทศประเมินและลงลายมือชื่อ
  – หัวหน้ากลุ่มสาระลงนาม
  – หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมเล่มรายงานส่งฝ่ายวิชาการ
  (2) ไฟล์บทคัดย่อ.pdf
  – ตามแบบฟอร์มที่กำหนด อัพโหลดไฟล์ลงในไดรฟ์
  2.4 หัวหน้ากลมสาระฯทำการสรุปผล และลงนาม รวบรวมรูปเล่มรายงานส่งที่ห้องวิชาการ
  2.5 กำหนดส่งเล่มรายงานและไฟล์บทคัดย่อ

3. การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับสถานศึกษา 
4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายนอกสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *