วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

แจกแผนการสอนเพศวิถีศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ แผนการสอนเพศวิถีศึกษา สำหรับจัดการเรียนการสอนและอบรม ไฟล์ word แก้ไขได้

การจัดทำแผนการเรียนรู้สาระเพศวิถีศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ดังนั้นหลังเรียนจบครบทุกหน่วยการเรียนรู้และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระเพศวิถีศึกษาอย่างน้อย 1 แผนและจัดส่งภายใน 1 เดือน โดยอัพโหลดแผนขึ้นที่……….. หลังจากนั้นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเรื่องเพศวิถีจะตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และแจ้งกลับในกรณีที่มีข้อแก้ไขหรือปรับปรุงแผน ภายในระยะเวลา 2 เดือน หากท่านยังไม่ได้รับการแจ้งกลับหรือไม่สามารถดำเนินการดาวน์โหลดใบวุฒิบัตรการจบหลักสูตรได้ ให้ท่านประสานงานติดต่อไปยังศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบสาระเพศวิถีศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด

ดาวน์โหลดไฟล์ แผนการสอนเพศวิถีศึกษา สำหรับจัดการเรียนการสอนและอบรม ไฟล์ word แก้ไขได้


Loading...