วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน  ท ๑.    ใช้กระบวนการอ่าน

สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้

ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน   การดำเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอ่าน

มาตรฐาน ท ๒.    ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า  อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ท ๓.๑    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 11 เฉลี่ย: 3.7]

6 ความคิดเห็น
นางสุดากาญจน์ สุภเดช เมื่อ 01/03/2021 15:08

ได้เลยค่ะ

รัตนาภรณ์ แสงกรม เมื่อ 01/03/2021 15:08

ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.1 ได้ไหมค่ะ

มลชยา เมื่อ 01/03/2021 15:08

ขอของป.2 ด้วยค่ะ วิเคราะห์หลักสูตร

wipaporn เมื่อ 01/03/2021 15:08

ขอแผนการสอนป.1ได้มั้ยคะ

นางปิยะนุช เสรีอภิวัฒน์ เมื่อ 01/03/2021 15:08

ขอวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยป.4

ขอของ ป.2 วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทย ขอบคุณมากคะ