ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน PLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของ PLC

1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน

องค์ประกอบสำคัญของ PLC

 1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน
 2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นำสู่การปฏิบัติ และประเมินร่วมกัน
 3. ภาวะผู้นำร่วม หมายถึง การทำ PLC ต้องมีผู้นำและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน
 5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ต้องเน้นการทำงานที่เปิดโอกาสการทำงานช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย
 6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน คือ การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน

กระบวนการทำ PLC

 1. รวมกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน สอนในระดับเดียวกัน หรือมีลักษณะเหมือนกัน
 2. จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
 3. ระยะเวลา 2 คาบต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษาโดยถือเป็นภาระการสอนของครู
 4. สมาชิกร่วมกันอภิปรายหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ เช่นการออกแบบการจัดการเรียนรู้
 5. การแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน
 6. เทคนิคการจัดการชั้นเรียน
 7. การสร้างสื่อการเรียนรู้
 8. สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
 9. ดำเนินงานตามแนวทางที่ร่วมกันวางแนวทางไว้
 10. สรุปผลการดำเนินงาน

แนวทางในการบันทึก

1. ประเด็นที่ร่วมกันอภิปราย

2. สาเหตุของปัญหา

3. การออกแบบกิจกรรม

4. แนวทางการปฏิบัติ ระบุช่วงเวลาหรือวันที่ปฏิบัติ

5. การสะท้อนผลการปฏิบัติ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *