วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

หลักสูตรการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม

หลักสูตรการพัฒนา รร.คุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร สู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษา       

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

(1) หลักสูตร “ค่ายเด็กดีสร้างได้” (นักเรียนชั้นประถมศึกษา)
(2) หลักสูตร “ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา” (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา)

การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมและโรงเรียนต้นแบบ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจ “ตลอดการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ”

1.จัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2.จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3.จัดอบรม ผบ.-ครูบุคลากรในโรงเรียน
4.จัดอบรมนักเรียนแกนนำในโรงเรียน
5.ค้นหา “คุณธรรมอัตลักษณ์” โรงเรียน
6.จัดทำ “โครงงานคุณธรรม”(รร./ห้อง)
7.กศ.ดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
8.รับการนิเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง(๒ ครั้ง)
9.รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

หลักสูตรการพัฒนา รร.คุณธรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]