วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สถิติที่ใช้บ่อยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

สถิติที่ใช้บ่อยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

วิธีอ่านค่าคำนวณ t-test จาก Excel

จากบทความที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำวิธีการคำนวณหาค่า t-test จาก Excel 
ครั้งนี้จึงได้นำวิธีการอ่านค่ามาบอกเล่าผู้สนใจ

การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมารายงานผลการวิจัย ให้พิจารณาดังนี้

  1. ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามค่าผลการวิเคราะห์ ด้วย Excel 2013

2. การอ่านค่าหรือการแปรผล ให้ดูได้ 2 ส่วนคือ

2.1 ดูจากการเปรียบเทียบค่า t-Stat กับ ค่า t-Critical ถ้าค่า t-Stat ที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับค่า t-Critical แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า คะแนนก่อนเรียน แต่ถ้า ค่า t-Stat ที่ได้ น้อยกว่า ค่า t-Critical แสดงว่า คะแนนหลังเรียนต่ำกว่าคะแนนก่อนเรียน

2.2 ดูจากการเปรียบเทียบค่า P กับค่าระดับความเชื่อมั่น ตามที่กำหนด ถ้าค่า P น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าระดับความเชื่อมั่น ตามที่กำหนด แสดงว่า คะแนนหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

เครดิต https://chomphunutblog.wordpress.com

อ่านต่อเพิ่มเติม วิธีอ่านค่าคำนวณ t-test จาก Excel

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]