วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมศิลปหัตถกรรม

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมศิลปหัตถกรรม

            โรงเรียนได้จัดทำแผนโครงงานคุณธรรม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน  ภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรมนี้จะใช้เป็นแผนงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะครู  นักเรียน โรงเรียน นี้

            ในการจัดทำแผนโครงงานคุณธรรม คณะครูบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดทำ จึงทำให้การดำเนินงานสำเร็จลงได้ด้วยดี  สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อทำให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมศิลปหัตถกรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]