พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง ลูกเสือ

พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง ลูกเสือ

พิธีเปิด ปิดประชุมกอง

ลูกเสือสามัญ

พิธีเปิดประชุมกอง

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือตรี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. การเปิด
  2. การชักธงขึ้น
  3. การสวดมนต์
  4. การสงบนิ่ง
  5. การตรวจ – แยก

การเปิด

การเปิด ผู้กำกับยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควรเรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม

การชักธงขึ้น

การชักธงขึ้น เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้วผู้กำกับสั่งลูกเสือ “กอง – ตรง” ลูกเสือที่ทำหน้าที่เป็นหมู่บริการ หรือทำหน้าที่หมู่บริการ 2 คน เข้าไปเชิญธง โดยยืนห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน ลดมือลง คนที่หนึ่งก้าวเข้าไปข้างหน้า 2 ก้าว แล้วยืนเท้าชิด แก้เชือกที่ผูกธงออกถอยกลับมายืนที่เดิม สองคนช่วยกันเชิญธง (ให้ผืนธงอยู่ทางขวาของผู้เชิญธง) ผู้กำกับเป็นผู้สั่ง “กองเคารพธงชาติวันทยหัตถ์” ให้ลูกเสือทำวันทยหัตถ์ ผู้กำกับและรองผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ด้วยหมู่บริการนำร้องเพลงชาติ เมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ผู้เชิญธงคนหนึ่งก้าวเข้าไป 2 ก้าว เท้าชิด ผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนในท่าตรง เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้ว ถอยกลับมายืนคู่กับคนที่ยืนรอยอู่ ทั้งสองทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน ลดมือลง ผู้กำกับและรองผู้กำกับลดมือลงพร้อมกับผู้เชิญธง ส่วนลูกเสืออื่นยังทำวันทยหัตถ์อยู่ และเมื่อลูกเสือ 2 คน ที่เชิญธงกลับเข้าไปยืนที่หมู่ของตนแล้ว ให้ทำวันทยหัตถ์เหมือลูกเสือคนอื่นด้วย ผู้กำกับจึงสั่งว่า “มือลง” ทุกคนลดมือลงพร้อมกัน

ถ้าลูกเสือมีอาวุธ (ไม้พลอง หรือไม้ง่าม) เมื่อจะออกไปเชิญธงให้ฝากอาวุธไว้กับลูกเสือคนต่อไปก่อน เมือเชิญธงเสร็จกลับเข้าที่ก็ให้รับอาวุธ มาถือและทำวันทยาวุธ เหมือลุกเสือคนอื่นและคำสั่งวที่ผู้กำกับสั่ง หเปลี่ยนคำสั่งจาก “กอง – วันทยหัตถ์” เป็น “กอง  – วันทยวุธ” จากคำว่า “มือลง” เป็น “เรียบ – อาวุธ”

การสวดมนต์

การสวดมนต์เมื่อทุกคนลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แล้วให้อยู่ในท่าตรงถอดหมวกเตรียมตัวสวดมนต์ หมู่บริการนำสวดมนต์ (ลูกเสือที่นับถือศาสนาอื่นยืนสงบ)

การสงบนิ่ง

การสงบนิ่ง เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง โดยลดมือจากการพนมมือมาถือหวากไว้ด้านหน้าด้วยมือทั้งสอง ให้แขนเหยียดตรง ก้มหน้าเล็กน้อย

การตรวจ

การตรวจ  ในการเปิดประชุมกองจะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เครื่องแบบ เล็บ ฟัน และความสะอาดอื่นๆ ซึ่งผู้กำกับจะเป็นผู้สั่งสอนก่อนว่าจะตรวจอะไร

วิธีตรวจ  ตามปกติผู้กำกับจะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ รองผู้กำกับจะทำความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กำกับก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะตรวจ (ห่างจากนายหมู่พอสมควร นายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่ .. ตรง” ทุกคนตรง นายหมู่ทำวันทยหัตถ์ ลดมือลง ก้าวออกมา 1 ก้าว ทำวันทยหัตถ์อีกครั้ง รายงานว่า “หมู่ … พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว” ลดมือลง ถอยกลับเข้าไปยืนที่เดิม (ในขณะที่ลูกเสือรายงานและทำวันทยหัตถ์ ผู้ตรวจควรทำวันทยหัตถ์รับด้วย) ผู้ตรวจจะตรวจนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ ขณะตรวจนายหมู๔จะเดินตามไปด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่กลับเข้าที่ทำวันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งลดมือลง แล้วสั่ง “หมู่ …พัก”

ถ้ามีอาวุธ ให้สั่ง “หมู่ .. วันทย – วุธ” ทุกคนทำวันทยาวุธ นายหมู่ลูกเสือลดมือลงก้าวออกมารายงานในท่าวันทยาวุธ ลดมือลง กลับไปยืนที่เดิม ทำท่าวันทยาวุธ อีกครั้งและสั่ง “หมู่ … เรียบ อา – วุธ” และอยู่ในท่าตรง เมื่อตรวจเสร็จ ให้นายหมู่สั่ง “หมู่ … วันทยา – วุธ”  และอยู่ในท่าตรง เมื่อตรวจเสร็จ ให้นายหมู่สั่ง “หมู่ … วันทยา – วุธ” อีกครั้ง และ “เรียบอา – วุธ” จากนั้นสั่งพัก

รองผู้กำกับที่ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้กำกับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อนให้รายงานก่อน โดยไม่ต้องรอกัน

จากนั้นผู้กำกับอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยแล้วสั่งแยก โด่ยออกคำสั่งว่า “กอง – ตรง – แยก” ให้ลูกเสือทำขวาหัน แล้วแยกกันไป

ในกรณีที่ไม่มีรองผู้กำกับก็ให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจแทน เมื่อผู้กำกับสั่งให้ตรวจอะไรแล้ว ผู้กำกับจะสั่ง “นายหมู่ตรวจ” ให้นายหมู่ก้าวออกมาหน้าแถวของตน รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังมายืนแทนที่นายหมู่และทำหน้าที่เสมือนนายหมู่ ใช้วิธีตรวจเช่นเดียวกับรองผู้กำกับตรวจ เมื่อตรวจเสร็จให้ยืนรอหน้าหมู่ของตนจนหมู่อื่นตรวจเสร็จครบทุกหมู่ จึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานข้างหน้าผู้กำกับ โดยมีนายหมู่บริการอยู่หัวแถวเพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อนคนไหนจะรายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับทำวันทยหัตถ์ (ถ้ามีอาวุธให้ทำวันทยาวุธ) แล้วรายงาน เสร็จแล้วลดมือลงถอยเข้าที่ในแถวเมื่อรายงานครบทุกคนให้ผู้กำกับสั่ง “เข้าที่” นายหมู่จะวิ่งกลับเข้าที่พร้อมกับรองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับมายืนที่เดิมของตน


พิธีปิดประชุมกอง

พิธีปิดประชุมกอง

เมื่อจบทบเรียนในช่วงนั้น หรือสิ้นสุดการสอบแต่ละครั้งจะปิดประชุมกอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. การนัดหมาย
    1. การตรวจ (เครื่องแบบ)
    1. การเชิญธงลง

การนัดหมาย

การนัดหมายผู้กำกับยืนหน้าเสาธงเหมือตอนเปิด เรียกลูกเสือจัดแถวครึ่งวงกลมและอาจสรุปผลการเรียนเล็กน้อย แล้วนัดหมายว่าครั้งต่อไปจะเรียนอะไร เพื่อให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์มา

การตรวจ

การตรวจในการปิดประชุมกองจะตรวจอย่างอื่นไม่ได้ ต้องตรวจเครื่องแบบเพียงอย่างเดียว เพราะว่าลูกเสือเรียนและทำกิจกรรมหลายอย่าง เครื่องแบบย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้ เมื่อผู้กำกับสั่ง “ตามระเบียบ – พัก” และสั่งตรวจเครื่องแบบ รองผู้กำกับและลูกเสือจะมีวิธีเดียวกับการตรวจตอนเปิดประชุมกอง แต่เมื่อ ผู้ตรวจตรวจเครื่องแบบด้านหน้านายหมู่เรียบร้อยแล้วให้สั่ง “นายหมู่ กลับหลังหัน” เพื่อจะตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สั่งกลับหลังหันอีกครั้ง แล้วตรวจคนอื่นต่อไป โดยมีนายหมู่เดินตามไปด้วย เมื่อตรวจถึงคนสุดท้ายของหมู่ให้เดินอ้อมไปตรวจด้านหลังด้วย เมื่อตรวจเสร็จนายหมู่กลับไปยืนที่ของตน ทำวันทยหัตถ์อีกครั้ง ลดมือลง แล้วสั่ง “หมู่ … พัก” (ถ้าลูกเสือมีอาวุธก็ให้ปฏิบัติเหมือนพิธีเปิดประชุมกอง)

การชักธงลง

ให้ลุกเสือที่ทำหห้าที่หมู่บริการ 2 คน ออกไปที่เสาธง (ทำเหมือนพิธีเปิดประชุมกอง) เมื่อแก้เชือกธงมาถือเรียบร้อยแล้ว ผู้กำกับสั่ง “กอง – วันทยหัตถ์” ถ้ามีอาวุธ สั่ง “กอง – วันทยา – วุธ” เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้ว ทำความเคารพและกลับเข้าที่ให้ทำวันทยหัตถ์ (หรือวันทยาวุธ) อีกครั้ง จากนั้นผู้กำกับสั่ง “มือลง” ( หรือ เรียบอาวุธ)

หลังจากนั้นผู้กำกับจะสั่ง “กอง – เลิก” ให้ลูกเสือ ทำวันทยหัตถ์ (หรือวันทยาวุธ) พร้อมกับกล่าว “ขอบคุณ” หรือ “สวัสดี” ลูกเสือลดมือลง ทำขวาหันกลับ และในกรณีที่ไม่มีรองผู้กำกับและให้นายหมู่ตรวจ ก็ใช้วิธีเดียวกับพิธีเปิดประชุมกอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *