วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 4.7]
8 ความคิดเห็น

ยินดีครับผม

ขอบคุณคะ

วิระวงค์ เมื่อ 08/02/2021 09:07

ขอบคุณครับ

Meymey เมื่อ 08/02/2021 09:07

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคะ แต่พอจะมีแผนการสอนออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 ไหมคะ

ราชศักดิ์ เมื่อ 08/02/2021 09:07

ขอบคุณครับ