วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม.2

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทีมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิดเผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม.2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
3 ความคิดเห็น

[…] แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ม.2 ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.2 tags: วิทยาการคำนวณสื่อการสอนสไลด์ […]

จุฑามาศ เมื่อ 08/02/2021 08:58

ใบงานน่าสนใจดี

พลอยชมพู เมื่อ 08/02/2021 08:58

ผลงานน่าสนใจมากค่ะ