วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

สไลด์สื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

สไลด์สื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน

จุดประสงค์ของบทเรียน

  1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดตามแนวคิดเชิงคำนวณได้

2. นักเรียนสามารถออกแบบอัลกอริทึม เพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้

ดาวน์โหลด สไลด์สื่อการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

Loading...