วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง

2. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

5. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ

7. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน

8. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม

9. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3.5]
4 ความคิดเห็น

ต้องการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมค่ะ

ต้องการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม3ดาว

ศุภลักษณ์ เมื่อ 08/02/2021 09:45

ตัวอย่างไฟล์โรงเรียนคุณธรรม

ภัณณ์พัชธ์ แสงสุวรรณ เมื่อ 08/02/2021 09:45

ต้องการศึกษา รร.คุณธรรม ระดับ 2 ดาว