วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ตัวอย่างนวัตกรรม ทำผลงานวิทยฐานะ ตำแหน่ง คศ.2 คศ.3 และ คศ.4

ตัวอย่างนวัตกรรม ทำผลงานวิทยฐานะ ตำแหน่ง คศ.2 คศ.3 และ คศ.4

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1) นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ มีลักษณะเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนในเรื่องที่เรียน หรือทำให้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะด้านต่าง ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น ได้แก่• ชุดกิจกรรม / ชุดการสอน
• แบบฝึกทักษะ / ชุดการฝึก / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
• บทเรียนสำเร็จรูป / บทเรียนคอมพิวเตอร์
• เกม
• การ์ตูน
• นิทาน
• หนังสืออ่านประกอบเพิ่มเติม/ หนังสือส่งเสริมการอ่าน
• เอกสารประกอบการเรียนการสอน / เอกสารประกอบการสอน

2) นวัตกรรมประเภทรูปแบบการจัดการเรียนรู้ / เทคนิค / วิธีการสอน นวัตกรรมประเภทนี้ เป็นการใช้วิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่นักการศึกษาได้คิดค้น เพื่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านการความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ได้แก่
• การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
• CIPPA MODEL
• วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
• วิธีสอนตามแนวพุทธวิธี
• วิธีสอนแบบบรูณาการ
• วิธีสอนโครงงาน เป็นต้น

ดาวน์โหลดตัวอย่างนวัตกรรม ทำผลงานวิทยฐานะ ตำแหน่ง คศ.2 คศ.3 และ คศ.4

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

4 ความคิดเห็น
นิคม เมื่อ 03/02/2021 13:01

เย่ียมมาก

เสาวคนธ์ ทิพยศรี เมื่อ 03/02/2021 13:01

เป็นงานที่เยี่ยมมาก

นฤมล สิริวจี เมื่อ 03/02/2021 13:01

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ขอบคุณครับผม