วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564

สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 , คศ.3 คศ.4 ทำข้อตกลง การพัฒนางาน ผอ.รร.

ข้าราชการครูทุกคนทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประจำทุกปี

ข้อตกลง การพัฒนางาน

ส่วนที่ 1 ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ

ส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทายในการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการประเมินการพัฒนางานเอาไปทำอะไรบ้าง ?

เลื่อนวิทยฐานะ
คงวิทยฐานะ
เลื่อนเงินเดือน

* ผอ. ก็ทำข้อตกลงกับ ผอ.เขต นะ

เมื่อไหร่ ยังไง ?

ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ประเมิน ผลการประเมินไม่ตกว่า 70 %

  • สำหรับการยื่นคำขอ ให้ยื่นได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ
  • โดยหากยื่นไว้แล้ว ต้องได้รับแจ้งมติไม่อนุมัติก่อน จึงจะยื่นในวิทยฐานะเดิมได้

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

  1. ระยะดำรงตำแหน่ง / วิทยฐานะ 4 ปีติดต่อกัน
  2. ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อตกลง ย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน
  3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หนักกว่า ภาคทัณฑ์ในช่วง 4 ปีย้อนหลัง
  4. คศ.2 – คศ.3 ไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการ
  5. คศ.4 – คศ.5 ต้องมีผลงานทางวิชาการ
  • กรณีลดระยะเวลาจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ 3 ปีติดต่อกัน

ยื่นคำขอ ยื่นออนไลน์

ยื่นคำขอและหลักฐานประกอบการประเมินผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Pepformance Appraisal : DPA)

เกณฑ์การตัดสิน

แต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ

65 ชำนาญการ
70 ชำนาญการพิเศษ
75 เชี่ยวชาญ
80 เชี่ยวชาญพิเศษ

เริ่ม ประกาศเกณฑ์ 1 พฤษภาคม 2564 ยื่นได้ ตุลาคม 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น