วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA

คุณสมบัติในการขอลดเวลาการทำวิทยฐานะจาก 4 ปี ให้เหลือ 3 ปี ของคุณครู

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อไดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1) เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้มีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปื นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้

1.2) เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากโดยเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยต้องปฏิหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ หากได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขข้อนี้ไปแล้วและได้อยู่ปฏิบัติหน้ที่ในพื้นที่พิเศษต่อเนื่องไปอีก ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้อนี้ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้

1.3) เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา) ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนำมาใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นคุณวุฒิระดับสูงสุดของผู้ขอเท่านั้นไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก

1.4) เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 8 ระดับ)ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพ และให้นำมาใช้ลดระยะเวลาได้เพียงครั้งเดียว

2. ผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1.1 – 1.4 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบการประเมินการเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจะขอใช้สิทธิตามเงื่อนไขดังกล่าวในการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใดก็ได้

3. เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

1 ความคิดเห็น
ชูชีพ แก้วประเสริฐ เมื่อ 02/02/2021 14:04

ข้อ 1.2 การลดระยะเวลา การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ต้องปฎิบัติในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อย กว่า 3 ปี ต้องมีหนังสือรับรอง จาก กคศ. หนังสือรับรอง จาก กคศ ใช้ ฉบับไหน ครับ แล้วถ้ายังไม่มีออกมา จะนำมาลดเวลาได้อย่างไรทัน สำหรับคนบรรจุ 1 ตค 63 เป็นต้นมาครับ