ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร

ชื่อผลงาน  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิด ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL

ชื่อผู้ประเมินโครงการ  นาย…… และคณะผู้วิจัย

ปีที่ศึกษา  2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพรง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการของโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการและการติดตามโครงการและผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพรง ผู้ปกครองและครู มีกลุ่มตัวอย่าง 288 คน ประกอบด้วยนักเรียน 141 คน ผู้ปกครอง 141 คน และครู 6 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ IOC หาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม และสัมประสิทธิ์แอลฟา หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้                                                              

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด ดังนี้  1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้งตัวชี้วัด  ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ทั้งตัวชี้วัดความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบ และร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด ทั้งตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการและร้อยละของการติดตามโครงการ  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ระดับมากที่สุด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อ ระดับมาก ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่ครูรู้จักเป็นรายบุคคล ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านปัญญาและสังคม ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านปัญญาและสังคมเพิ่มขึ้น ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและระดับวัดความพึงพอใจของครูระดับปานกลาง ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                        การพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพรงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย เช่น ครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากผลการประเมินรายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพรง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL จะเห็นได้ว่าควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามข้อเสนอแนะดังนี้  1. จากผลการประเมินประเด็นบริบท พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความร่วมมือของผู้ปกครอง และการกำกับติดตามโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้บริหารจึงควรชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการดูแลพัฒนานักเรียนและควรกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการโดยต่อเนื่อง นอกจากนี้บริบทของโครงการ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้อง  กับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการจะเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จได้ดี จึงควรมีการพิจารณาถึงความต้องการจำเป็นของสภาพแวดล้อม คือ ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและสภาพปัญหาของนักเรียน อันเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง 2. จากผลการประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้าโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเพียงพอและความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมและควรสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 3. จากผลการประเมินประเด็นกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งควรยึดถือปฏิบัติในการดำเนินโครงการ นอกจากนั้น  การปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการมีหลายกิจกรรมที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา นักสาธารณสุข ในการดูแลช่วยเหลือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหาและความต้องการ ของแต่ละคน จึงควรขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และติดตามผลในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 4. จากผลการประเมินประเด็นผลผลิตพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ยกเว้นตัวชี้วัดนักเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาได้สำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนแต่ละคน  ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ อีก ครูจึงควรหาข้อมูลหรือทำวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครู                   มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับสูง จึงควรจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการและสภาพปัญหาของนักเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองและครู ให้มากยิ่งขึ้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *