วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)

วันนี้ครูเชียงรายมี ความรู้เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)

สิ่งที่เพิ่มเติมในการประเมินแบบใหม่ กำหนดให้มีข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รวม 2 ส่วน

PA ส่วนที่ 1 คือข้อตกลงในการพัฒนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการปฏิบัติงานตามีหน้าที่และความรับผิดชบ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ครูทุกคนต้องทำกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนานในหน้ที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีป้หมายในการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของผู้เรียนที่รับผิดชอบและคุณภาพการปฏิบัติงนตมมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อให้ได้ตมมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ก.ค.ศ. กำหนด หากครูทำได้ตมมาตฐาน นอกจากจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมแล้วยังสมารถนำมาใช้ป็นองค์ประกอบหนึ่ในการการประเมินเพื่อดำรงวิทยฐานะและการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนด้วย

PA ส่วนที่ 2 คือข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสาขาที่ขอรับการประเมิน ซึ่งเป็น ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นพร้อมกับการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ไม่ยื่นคำขอทำเฉพาะ PA ส่วนที่ 1 หาก ยื่น คำขอฯ ต้องทำทั้ง PA ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) เพื่อให้ครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพและผลงานในสขาที่ตนมีความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญ

องค์ประกบของ PA ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
องค์ประกอบของ PA ส่วนที่ 1

  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของแต่ละวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  2. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะให้ได้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของแต่ละวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

องค์ประกอบของ PA ส่วนที่ 2
1) ประเด็นการพัฒนา
2) เหตุผลและความจำเป็น
3) วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
4) เป้าหมายการพัฒนา
5) กระบวนการพัฒนา
6) วิธีการตรวจสอบและประเมินผล
7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้งนี้ PA ทั้ง 2 ส่วน ให้มีแบบฟอร์มรายงานเฉพาะรายละเอียดที่ สำคัญและจำเป็น โดยให้นำเสนอไว้ในคู่มือ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้เสนอขอรับการประเมินและกรรมการ ประเมิน และตัวชี้วัด (ค่ามาตรฐานกลาง) ให้มีความชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]