วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในโรงเรียน

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในโรงเรียน

1. สภาพทั่วไป

โรงเรียน….. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 8 คน นักเรียน 179  คน มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม มักมีน้ำท่วมขัง ยากต่อการดูแลทำความสะอาด โรงเรียนวัดเลาเต่าอยู่ในเขตชุมชน ใกล้กับวัดเลาเต่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลห้วยพระ นักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขาดแคลน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน และรับจ้างทั่วไป  โดยนักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว เช่น พ่อแม่แยกทาง

2. ปัญหา

1.สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนขาดจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
3.รักเรียนขาดระเบียบวินัย
4.นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม

รักสะอาด มีวินัย เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. โมเดลในการขับเคลื่อน

CIPP Model

5. โครงงานคุณธรรม

1.โครงงานแยกขยะ
2.โครงงานรองเท้าเข้าแถว
3.โครงงานกระดาษหน้าเดียว
4.โครงงานประหยัดน้ำประหยัดไฟ
5.โครงงานปุ๋ยหมักธรรมชาติ
6.โครงงานเต่าหรรษา
7.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
8.กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาด

6. วิธีดำเนินการ

1 ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน
2 ลงมือปฏิบัติ
3 ตรวจสอบ ประเมินผล
4 ปรับปรุงแก้ไข

7. ผลการดำเนินงาน

1.สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
3.รักเรียนมีระเบียบวินัย
4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

8. ความภูมิใจที่เกิดขึ้น

ได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2564” จาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในโรงเรียน


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]