วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

สื่ออาเซียน รวมงานอาเซียน

28 ม.ค. 2021
1747

สื่ออาเซียน รวมงานอาเซียน

  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

    ข้อมูลสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ 
  1. สื่อในรูปแบบ  Interactive Graphic Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ซี่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยมีหัวข้อ  ไม่น้อยกว่า 12 หัวข้อ  เช่น ประวัติความเป็นมา คำขวัญประจำชาติ ชื่อทางการ ธงชาติ เป็นต้น
  2. แบบทดสอบทำความเข้าใจข้อมูลสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ สำหรับการประเมินผลการเรียน และสามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีหลังทำแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินผลความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ และสามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานรวมทั้งแสดงผลคะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 คนแรกได้

เกร็ดความรู้อาเซียน

  1. สื่อในรูปแบบ  Interactive Graphic Animation ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีหัวข้อไม่น้อยกว่า 6 หัวข้อเช่น การแต่งกายประจำชาติ ความหมายของสีและสัญลักษณ์ในธงประจำชาติ ฝึกภาษาอาเซียน  ไม่น้อยกว่า 10 คำ ในชีวิตประจำวัน และ เสียงบรรยายไม่น้อยกว่า 4 ภาษา เช่น สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก ลาก่อน ไม่เป็นไร ขอโทษ เป็นต้น
  2. แบบทดสอบทำความเข้าใจเกร็ดความรู้อาเซียนสำหรับการประเมินผลการเรียน   และสามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีหลังทำแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินผลความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ และสามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานรวมทั้งแสดงผลคะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 คนแรกได้

ใบงาน/ใบกิจกรรมอาเซียน
10. e-Book  รอบรู้อาเซียน   เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และ เกร็ดความรู้ประเทศสมาชิก โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ได้เพื่อให้การเรียนรู้อาเซียนมีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น  เป็นต้น

สื่ออาเซียน รวมงานอาเซียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]