วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน

แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ ในการเรียน พัฒนาความสามารถและทักษะของตนเองให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นคนไทย

ข้าพเจ้าได้นำกระบวนการลูกเสือมาประยุกต์ใช้กับเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลดีในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายเชิงประจักษ์ ส่งผลให้เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ชุมชน เกิดความคิดที่ดี  ต่อกิจการลูกเสือ โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการที่ดี มีวิธีการที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้การรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทุกด้าน

เอกสารเล่มนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมผลงานที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ กับเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริง เพื่อประกอบการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ขอดวงพระวิญญาณ องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จงคุ้มครองทุกท่านที่เสียสละเวลานำกระบวนการลูกเสือนำไปใช้กับเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกิจกรรม และเจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]