วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 สพฐ.

ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 สพฐ. ดาวน์โหลด บัญชีคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำเอกสาร “คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ พฤศจิกายน 2559

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทาง ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คู่มือฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หมวด คือ

  1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 155 คำ
  2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 159 คำ
  3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 154 คำ
  4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 258 คำ
  5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 254 คำ
  6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 253 คำ
  7. ภาคผนวก

ทั้งนี้คำศัพท์ทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นควรรู้ เท่านั้น โดยในแต่ละระดับชั้นได้ระบุประเภทคำศัพท์และความหมายไว้ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้

ตัวอย่าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 สพฐ

ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 สพฐ.

ขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]