วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

สมุดบันทึกความดี ไฟล์ Excel

สมุดบันทึกความดี ไฟล์ Excel สำหรับคุณครูประถม และมัธยม ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

สมุดบันทึกความดี เป็นสมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งความดีต่อตนเอง ความดีต่อครอบครัว ความดีต่อโรงเรียน และความดีต่อสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการทำความดีของนักเรียน โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่าน ได้ติดตามและประเมินพฤติกรรม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นลงในสมุดบันทึกความดี ของทุกกิจกรรม

ซึ่งโรงเรียนได้แจกสมุดบันทึกความดีให้นักเรียนทุกคนแล้ว ผู้ปกครองสามารถแสดงความคิดเห็นและลงชื่อได้ นักเรียนจะส่งสมุดไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประเมินการร่วมกิจกรรมต่อไป


หน้าปกสมุดบันทึกความดี ไฟล์ จากห้องสื่อครูต้น

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "สมุดบันถึกความดี ชื่อ นามสกุล ชั้น ................... ห้อง ............... เลขที่ ................ โรงเรียน สังกัด"

โหลดได้ที่นี่ https://web.facebook.com/krutoncom5edu


Loading...