วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ. ตามโครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทําโครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการเป็นแบบอย่างและหนุนเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกัน คุณภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไว้ ตลอดจน เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก โดยมีเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน ๑๗๕ เครือข่าย ประกอบด้วย สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ที่สมัครเป็นสถานศึกษาแกนนํา จํานวน ๑๗๕ แห่ง และสถานศึกษาทุกขนาด ทุกระดับการจัดการศึกษา และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน ๕๔๘ แห่ง

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สํานักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดทําแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานร่วมกัน ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ หน่วยงานส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา แกนนํา และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษาร่วมพัฒนา ดําเนินการตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ดาวน์โหลดเอกสาร

– ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

– ดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวก

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา (obec.go.th)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]