วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราเงินอุดหนุนใหม่ (ต่อปี) 2565

15 ม.ค. 2021
176

อัตราเงินอุดหนุนใหม่ (ต่อปี) 2565

อัตราเงินอุดหนุนใหม่ (ต่อปี)
– อนุบาล จากเดิม 4,000 เป็น 4,000 บาท (อัตราเดิม)
– ประถมศึกษา จากเดิม 3,000 เป็น 5,100 บาท
– มัธยมศึกษาตอนต้น จากเดิม 3,000 เป็น 4,500 บาท
– มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จากเดิม 3,000 เป็น 9,100 บาท

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป


Loading...