วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ศูนย์การเรียนรู้ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

13 ม.ค. 2021
41

ศูนย์การเรียนรู้  วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการดำเนินงาน  :   เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยจำลองสถานการณ์วิถีชีวิตจริงให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติในด้านการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชเศรษฐกิจ    การเลี้ยงสัตว์การจำหน่ายผลผลิต และการออมเงินและให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา เรียนรู้ตามอัธยาศัย

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ดังนี้


Loading...