วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ

07 ม.ค. 2021
623

บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ
รายงานวิจัยในชั้นเรียนและบทคัดย่อ  ภาคเรียนที่ ….. ปีการศึกษา 25..

ด้วยข้าพเจ้า ……………………………………..ตำแหน่ง ครู อันดับ …………….. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้……………… รหัสวิชา …………… รายวิชา……………………………….. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ …… ภาคเรียนที่…..ปีการศึกษา……….. บัดนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอสรุปและรายงานผลการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้

  1. รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง……………….

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]