วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

การจัดเรียงเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

04 ม.ค. 2021
1669

การจัดเรียงเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

 • คำนำ
 • สารบัญ
 • ประวัติส่วนตัวผู้ขอย้าย
 • แบบรายงานแนบท้ายคำร้องขอย้าย
 • องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
 • องค์ประกอบที่ 2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้าย ไปปฏิบัติงาน
 • องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน
 • องค์ประกอบที่ 4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
 • องค์ประกอบที่ 5 เหตุผลการขอย้าย
 • องค์ประกอบที่ 6 ความอาวุโสตามหลักราชการ
 • องค์ประกอบที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย บัญชีเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย หนังสือรับรองประสบการณ์สอน
 • ภาคผนวก
 • 1. ความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา
 • 1.1 ความรู้
 • 1.2 ความสามารถ
 • 1.3 ประสบการณ์สอน
 • 1.4 วิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
 • 2. ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน
 • 3. ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
 • 4. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
 • 5. เหตุผลการขอย้าย
 • 6. ความอาวุโสตามหลักราชการ
 • 7. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
 • 8. ผลงานที่ภาคภูมิใจ Portfolio

ดาวน์โหลด บัญชีเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]