วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณ

แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) มาใช้ในการจัดทำเอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน 2) ใช้เป็นแนวทางพัฒนา ผู้บริหารครนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการปลูกฝงัคุณธรรม ตามกรอบแนวคิด 5 ประการได้แก่ ความพอเพียง ความกัตญ์ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอดุมการณ์ค ณุธรรมหรือตาส์คุณธรรมอตัลักษณข้องโรงเรียนเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำการถอดบทเรียนความสำเร็จการเขียนรายงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงการและการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียนแต่ละเเห่ง

ดาวน์โหลด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงงานพัฒนาจริยคุณLoading...