แบบรายงานการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

แบบรายงานการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

แบบรายงานการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

การวิเคราะห์หลักสูตร      1. ความถูกต้องของการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา (ความรู้/ทักษะ/กระบวนการฯ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
     2. ความถูกต้องเหมาะสมของการเขียนคำอธิบายรายวิชา
    3.  มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เพื่อจัดกลุ่ม นำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    4. กำหนดสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับตัวชี้วัด
5. ลักษณะที่มุ่งประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน สอดคล้องกับตัวชี้วัด
  6. หน่วยการเรียนรู้/มาตรฐาน/สาระสำคัญ/จำนวนชั่วโมง/น้ำหนักคะแนน มีความสอดคล้องเหมาะสม
  7. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี     ความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้     8. หน่วยการเรียนรู้ น่าสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ จำนวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหา
    9. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี        ความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
  10. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้        และกิจกรรมการเรียนรู้
   11. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/         ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
  12. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  13. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุม การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการสมรรถนะ        ที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  14. กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำพาให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือภาระงานได้
  15. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู้
  16. ประเด็นและหลักเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  17. สื่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
แผนการจัดการเรียนรู้
  18. แผนการจัดการเรียนรู้น่าสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ จำนวนชั่วโมงเหมาะสมกับเนื้อหา
  19. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้
  20. สาระสำคัญ แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหา   สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  21. วัดและประเมินผล ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้(เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้อง/         เกณฑ์การวัดผลประเมินผลเหมาะสม)
  22. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หลากหลาย
  23. การออกแบบการจัดกิจกรรมสามารถสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร         แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้
  24. การออกแบบการจัดกิจกรรมสามารถสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้
  25. การออกแบบการจัดกิจกรรมมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัด        การเรียนการสอน (บูรณาการหน่วยการเรียนรู้แต่ละระดับ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก, ภูมิปัญญา        ท้องถิ่น)
  26. การออกแบบการจัดกิจกรรมมีศักยภาพเป็นพลโลกตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลได้        บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  27. การออกแบบการจัดกิจกรรมมีการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
อื่น ๆ   28. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 30 % ของแผนทั้งหมด
  29. มีสื่อ/วัสดุ/สอดคล้องกับกิจกรรม น่าสนใจ
  30. วิเคราะห์ผู้เรียนได้เหมาสมกับธรรมชาติวิชา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *